Bisættelse - Begravelse

"Tak for den lysende dag, der er gået..."

Nedenstående vejledning er en hjælp til alle danskere, som enten kommer ud for at en af deres nærmeste, som er bosidende i Sydfrankrig , dør, eller som blot gerne vil have mere at vide om regler og procedurer i forbindelse med dødsfald, begravelse eller bisættelse i Sydfrankrig. 

Kors og himmelNår der sker et dødsfald er det vigtigt, at den / de nærmeste pårørende så hurtigt som muligt :

1) Kontakter en læge, mhp. ligsyn og udskrivelse af en dødsattest.
2) Kontakter en bedemand.
3) Kontakter præsten ved Dansk Kirke i Sydfrankrig – såfremt det er afdødes ønske, at der holdes en kirkelig ceremoni. 

Disse tre punker uddybes nedenfor sammen med lidt information om kremationsforeninger og askespredning. 

Lægen :  
Ved et dødsfald skal man først og fremmest sørge for at få en dødsattest (certificat de décès), som udstedes af lægen / sygehuset / politiet. Sker dødsfaldet i hjemmet, skal man hurtigst muligt tilkalde en læge, som efter et ligsyn udfærdiger attesten. Sker dødsfaldet på et sygehus, bliver attesten automatisk udleveret. Skyldes dødsfaldet en ulykke eller f.eks. selvmord skal politiet (Le Commissariat de Police eller La Gendarmerie) straks kontaktes, som herefter udfylder dødsattesten.

Bedemanden : 
De franske begravelsesfirmaer (Pompes Funèbres) tager sig af alt det praktiske i forbindelse med et dødsfald. Hos dem bestilles urnen og kisten, som findes i mange varianter og prisniveauer - dog sjældent i hvid - og de sørger for at fremskaffe de nødvendige dokumenter fra afdødes bopælskommune og/eller en tilladelse fra Préfecturen, som skal bruges, hvis kisten eller urnen skal transporteres til Danmark. Bedemanden tager sig betalt for at fremskaffe alle dokumenterne – men de penge er ofte godt givet ud.

Apropos priser, så skal man være opmærksom på, at der kan være stor forskel på både pris og service fra begravelsesfirma til begravelsesfirma, men man skal forvente, at prisen for bedemandens ydelser (kiste, iklædning af ligklæder, transport af kisten, afhentning af urnen, fremskaffelse af dokumenter, opbevaring i kølerum osv.) nemt løber op i 2.000 til 4.000 euros, hvilket stort set er det samme som prisen på en almindelig begravelse i Danmark. 

De dokumenter, bedemanden kan hjælpe med at fremskaffe, er hhv. en anmeldelse af dødsfald og en ansøgning om begravelsestilladelse: 
Anmeldelse af dødsfald :  Ligesom i Danmark er det i Frankrig de pårørendes pligt at anmelde dødsfaldet til myndighederne (déclaration du décès). Man kan selv anmelde dødsfaldet på det lokale rådhus, men normalt vil det være noget som bedemanden tager sig af. Som udgangspunkt skal anmeldelsen foretages inden for 24 timer fra dødsfaldet. Sker dødsfaldet på et sygehus, sørger sygehuset for at anmelde dødsfaldet direkte til afdødes bopælskommune. 
Hvis man selv anmelder dødsfaldet, skal man huske at medbringe følgende dokumenter :
- Sit eget identitetskort (pas eller kørekort)
- Dødsattesten (certificat de décès), som er udfærdiget af lægen eller politiet.
- Afdødes ID-kort, fødselsattest, vielsesattest og eller « le livret de famille ». Såfremt disse dokumenter er tilgængelige.

Ansøgning om begravelsestilladelse:  Der kan ikke foretages en kremation eller begravelse, før man har fået fat i en begravelsestilladelse (permis d’inhumation / permis de crémation). Tilladelsen er bedemanden behjælpelig med at fremskaffe, men man kan også selv fremskaffe den fra rådhuset i afdødes bopælskommune. 

Kistelukning :  Det er for de pårørende muligt at se den afdøde en sidste gang inden kisten lukkes. Det kan enten være i hjemmet, hvor kisten gerne må stå indtil begravelsen/kremationen, på sygehuset (som har særlige rum til dette formål )eller hos bedemanden, hvis denne har et sådan indrettet rum. I Danmark er det normalt bedemanden, der sørger for at lukke kisten. I Frankrig er det kun en offentlig embedsmand eller politiet, som må lukke og herefter forsegle kisten efter at afdødes identitet endnu engang er fastslået og dødsattesten har været forelagt. Forseglingen må tidligst finde sted 24 timer efter dødsfaldet. Bedemanden sørger for at de relevante myndighedere, kan forsegle kisten lige efter familien har set afdøde en sidste gang. 

Bisættelsen eller begravelsen aftales med bedemanden og med præsten ved Dansk Kirke i Sydfrankrig, hvis man ønsker en ceremoni. 
Hvorvidt man ønsker en begravelse (inhumation) eller bisættelse (crémation) er op til den enkelte . Hos Dansk Kirke i Sydfrankrig har vi dog erfaret, at næsten alle danskere, som dør i Sydfrankrig, bliver kremeret, hvorefter urnen for det meste bliver taget med til Danmark for at blive sat ned i et familiegravsted. Dog er det det også muligt at få en urne sat ned på en kirkegård i Frankrig, hvis man køber eller lejer et lille gravsted, eller for en meget beskeden pris kan den hensættes i et Columbarium, som findes ved krematorierne eller på kirkegårdene. Det er også muligt at sprede asken. Se nedenfor.

Hvad angår begravelser, så er gravstedet på de sydfranske kirkegårde som oftes ikke jordgrave, som vi kender det fra Danmark, men gravkamre. Priserne på gravstederne fastsættes af den lokale kommune. Prisen varierer fra kommune til kommune. Gravsteder kan for det meste lejes / købes for alt fra en 5 års periode til « evig tid » (à perpétuité). Kontakt den lokale kommune og spørg efter « Service des cimetières » for yderligere information. Eller spørg bedemanden, hvis denne er lokal, da han som regel kender til priserne på de forskellige kirkegårde i lokalområdet.

Præsten :
Når der efter et dødsfald ønskes en kirkelig handling bedes man hurtigst muligt kontakte præsten ved Dansk Kirke i Sydfrankrig, som meget gerne kommer på besøg i hjemmet og som gerne bistår med råd og vejledning. Man er også velkommen til at kontakte præsten, hvis man er alvorlig syg. Denne kommer gerne ud til hjemmet eller sygehuset, så man kan få en snak om, hvad der skal ske efter end død – og hvis det ønskes, holder præsten gerne en andagt ved sygelejet. 
Den kirkelige handling kan uden problemer foregå fra et kapel eller et krematorieum eller med få forbehold foregå fra én af de to kirker i hhv. Beaulieu sur Mer eller Cannes, som Dansk Kirke i Sydfrankrig bruger til gudstjenester. Som regel er det også muligt at låne en kirke i nærheden af hjemmet. Alternativt kan der holdes en lille ceremoni med jordpåkastelse i hjemmet. Enhver begravelses- eller bisættelsesceremoni ved Dansk Kirke i Sydfrankrig følger Folkekirkens ritualer for begravelser og bisættelser. Dvs. at der synges salmer, holdes begravelsestale og foretages jordpåkastelse. Ceremonien kan foregå på dansk, fransk og engelsk. 

I forbindelse med en kirkelig handling forventes der en donation som går til kirkens arbejde. Hør nærmere hos præsten.

Askespredning : 
I modsætning til i Danmark, hvor det kun er muligt at sprede asken over åbent hav, såfremt det fremgår af afdødes testamente, så er lovgivningen på dette område langt mere liberal i Frankrig. 
Ved mange kirkegårde er der indrettet særlige haver, hvor de pårørende kan sprede afdødes aske. Asken kan også spreds i fri natur, såfremt det er langt væk fra offentlige parker, haver, vej og stier (herunder floder og åer, som også regnes for offentlige stier iflg. fransk lovgivning). Det er også muligt at sprede asken over åbent hav, dog er det ikke tilladt at sænke urnen i havet. 
Hvis man ønsker at sprede asken i naturen skal man give afdødes bopælskommune besked om tid og sted for spredningen. 
Det er ikke længere tilladt at opbevare urnen i privatboligen. 

Man er meget velkommen til at bede præsten ved Dansk Kirke i Syfrankrig om at deltage i askespredningen og holde en ceremoni. 

Kremationsforeninger: 
’Laisser la terre aux vivants’ (Overlad jorden til de levende) lyder et fransk slogan fra tilhængerne af kremation, som mange i Frankrig har taget til sig. Og undersøgelser har vist, at der i 2008 var et lille flertal på 51% blandt franskmændene, der foretrækker at blive kremeret i stedet for at få en traditionel jordbegravelse. Langt de fleste af de fastboende danskere, som dør i Frankrig, bliver ligeledes kremeret.

Stigningen i kremationer har ført til oprettelsen af kremationsforeninger, som f.eks. fastboende danskere også kan melde sig ind i. En sådan Association Crématiste findes både i Nice, Cannes, Menton, Grasse og Cagnes sur Mer samt flere andre steder. Fordelen ved at melde sig ind i en Association Crématiste er, at den tager vare på alle ens ønsker i forbindelse med ens egen bisættelse og sørger for at fremskaffe alle nødvendige dokumenter og tilladelser, så ens pårørende ikke skal bekymre sig om det.

I praksis foregår det på den måde, at man henvender sig til den lokale Association Crématiste, medbringende identifikationspapirer, og tegner et medlemsskab. Medlemsskabet forudsætter, at man sammen med foreningen laver et bisættelsetestamente, som er håndskrevet. I dette testamente oplyser man, hvilken type kiste og urne man ønsker, om urnen skal transporteres til Danmark eller asken skal spredes et bestemt sted . Desuden kan man oplyse, om man ønsker en kirkelig handling med f.eks. præsten ved Dansk Kirke i Sydfrankrig , om den skal foregå fra en kirke eller et kapel, og ikke mindst aftales det, til hvem urnen skal udleveres. 

Foreningen oplyser derefter, hvor meget det hele kommer til at koste, hvilket man så kan forudbetale eller sørge for bliver betalt efter ens bisættelse. Et medlemsskab af en Association Crématiste koster årligt 20 – 30 euros.

Som et lille nota bene skal det nævnes, at mange kremationsforeninger også laver sociale arrangementer for deres medlemmer (mens de endnu er i live). 

Dansk Kirke i Sydfrankrig har gode erfaringer med kremationsforeninger og kan varmt anbefale et medlemsskab. 

Man er meget velkommen til at kontakte kirkens præst for yderligere oplysninger eller kontakte en af følgende kremationsforeninger :

Kremationsforeninger:
Association Crématiste de Nice et région, 1 rue de l’Hôtel de Ville, Nice. Tel. 04 93 92 94 41
Association Crématiste de Cannes. Tel. 04 93 69 93 09
Association Crématiste de Menton. Tel. 04 93 35 86 23
Association Crématiste de Grasse. Tel. 04 92 92 81 05
Association Crématiste de Cagnes sur Mer. Tel. 04 92 02 57 40